VVTB

Word lid van de VVTB

Bent u in het bezit van een SC-530 procescertificaat of SC-540 procescertificaat? Vraag dan het lidmaatschapformulier incl. de prijzen voor het lidmaatschap aan.
Welkom op de website van de VVTB

Onze doelstellingen zijn:
•  Branche breed draagvlak creëren in de asbestbranche.
•  Onafhankelijk gecertificeerde asbestverwijdering realiseren.
•  Goede en praktische kwaliteitsnorm stellen: duidelijk, eenvoudig en werkbaar.
•  Eenduidige handhaving en efficiënte samenwerking stimuleren tussen en met handhavende partijen.
•  Een samenwerking van keten faciliteren: opdrachtgevers, leveranciers, partners, handhavers en overheid.
•  De landelijke gesprekspartner zijn voor kennis en kunde m.b.t. asbestverwijdering.
•  Goede kennisuitwisseling tussen partijen en ondernemers in de asbestverwijderingsbranche bevorderen.
•  Dé branchevereniging van en voor ondernemers in de asbestverwijderingsbranche zijn.

Opnames

De VVTB, dé branchevereniging voor bedrijven die werkzaam zijn in de asbestverwijderingsbranche, nam een item op voor het thema Bouw en Veiligheid voor het TV programma Ondernemend Nederland. Cor van der Zee, voorzitter van de VVTB, had het woord en vertelde over de ontwikkelingen in de markt. Ook heeft hij toegelicht wat de standpunten van de VVTB zijn.

De boodschap is:
Asbestsaneerders zijn helden!

Laatste Nieuws

Rapportage Aboma: Inzet hijskraan-werkbak in uitzonderingssituaties noodzakelijk en veilig

Door VVT, Metaalunie, LTO, HZC, VVTB, VAVB en VERAS is opdracht gegeven aan Aboma om de beslissystematiek te valideren. Aboma is een toonaangevend en onafhankelijk instituut op het gebied van machineveiligheid en veilig werken en wordt zowel door overheid als bedrijfsleven veelvuldig ingeschakeld voor onderzoek.

Klik hier voor het volledige rapport van Aboma

Aboma concludeert in onafhankelijk onderzoek dat de inzet van de werkmethode hijskraan-werkbak bij de sanering van asbestdaken in uitzonderingssituaties noodzakelijk en veilig is. De beslissystematiek die is ontwikkeld voor het bepalen van de uitzonderingssituaties is goed toepasbaar, aldus Aboma. 

Verder concludeert Aboma dat de huidige voorschriften in het Arbobesluit rondom de inzet van hijskraan met werkbak sterk verouderd zijn en haaks staan op het huidige overheidsbeleid om doelvoorschriften te stellen. De ouderwetse bepaling in het Arbobesluit, waarin de inzet van deze werkmethode is beperkt qua frequentie (enkele keren per jaar) en tijdsduur (maximaal 4 uur / dag), strookt aldus Aboma niet met arbeidshygiënische strategie.

Aboma concludeert dat er ook veiligheidskundig geen reden is tot deze tijdsduurbeperking, mede ook gezien de professionalisering van de bedrijfstak en de technische ontwikkeling van machines en uitrustingsstukken sinds de jaren ‘90. Naast de extra eis in de beslissystematiek van een proefhijs op 100% van de werklast, beveelt Aboma aan om een extra voorwaarde op te nemen over de weersomstandigheden.

Aboma heeft ook naar de regelgeving in omliggende landen gekeken en daaruit blijkt dat de Nederlandse regelgeving strenger is. Geen enkel ander land heeft een “tijdsrestrictie van 4 uur of een soortgelijke voorwaarde” in de uitzonderingsbepaling opgenomen.

Aan Aboma is ook gevraagd te kijken naar alternatieven en welke innovaties de komende tijd te verwachten zijn. Aboma verwacht dat machines zullen worden ontwikkeld die op langere termijn het mogelijk maken om te worden ingezet op plaatsen waar dit nu nog niet mogelijk is. Het ontwikkelen van dergelijke machines kost echter veel tijd. Specifieke machines als alternatief voor de hijskraan met werkbak in uitzonderingssituaties zijn aldus Aboma op korte termijn niet beschikbaar. Verder concludeert Aboma dat de beslissystematiek zodanig is opgezet dat “bij verdere ontwikkeling van de stand der wetenschap en professionele dienstverlening het aantal uitzonderingssituaties, waar de inzet van hijskraan met werkbak nodig is, zal afnemen”.

VVT, Koninklijke Metaalunie, LTO, HZC, VVTB, VAVB en VERAS roepen de Staatssecretaris van SZW op om serieus kennis te nemen van het onderzoek van Aboma en om nu snel actie te ondernemen, zodat de inzet van deze werkmethode in uitzonderingssituaties wordt toegestaan en verdere vertraging in de sanering van bepaalde typen asbestdaken wordt voorkomen.

Klik hier voor de brief aan de Staatssecretaris SZW

Klik hier voor de brief aan de Staatssecretaris I & W

VVT, Metaalunie, LTO, HZC, VVTB, VAVB en VERAS zijn al sinds april 2017 in overleg met het Ministerie van SZW om dit knelpunt op te lossen. Ook is hiervoor in de Tweede Kamer al diverse keren de aandacht van de Staatssecretaris gevraagd. Er zijn moties aangenomen waarin de Staatssecretaris wordt opgeroepen om dit knelpunt snel op te lossen in overleg met de branche.

VVTB
VVTB
VVTB