Update asbestdakenverbod 2024

Staatssecretaris Dijksma (IenM) informeert de Tweede Kamer over de wettelijke grondslag voor het ontwerpbesluit wijziging asbestverwijderingsbesluit 2015. Zij licht haar beslissing toe om het ontwerpbesluit te verduidelijken voordat het ontwerpbesluit definitief in werking treedt.

Raad van State adviseert: meer solide wettelijke grondslag in de Wet milieubeheer.

Een onvoldoende solide wettelijke basis kan er in het uiterste geval voor zorgen dat het verbod niet goed handhaafbaar zou zijn. Het verbod op asbestdaken heeft als doel om mens en milieu te beschermen tegen de gevaren van blootstelling aan asbest. Goede handhaafbaarheid van het asbestdakenverbod is daarbij essentieel. Onzekerheid over de mogelijkheid van handhaving is onwenselijk, gelet op de doelstelling van dit verbod om ondubbelzinnig aan te geven per wanneer alle asbestdaken in Nederland verwijderd moeten zijn.

Sharon Dijksma kiest er daarom voor om de wettelijke grondslag voor het ontwerpbesluit in de  Wet milieubeheer te verduidelijken voordat het ontwerpbesluit definitief in werking treedt. Gelet op de benodigde toetsen en adviezen, die samenhangen met het opstellen van een formele wet, zal zij het voorstel van de wet begin 2017 aan de Kamer zenden. Nadat de wettelijke grondslag is verduidelijkt, kan het asbestdakenverbod, zoals aan de Kamer voorgelegd, worden vastgesteld op 1 juli 2017.

Subsidie

De subsidieregeling die deze verwijdering moet stimuleren, is inmiddels opengesteld en de eerste aanvragen zijn binnen. Deze subsidieregeling wordt niet geraakt door het nieuwe wetsvoorstel, ook al wordt de formele inwerkingtreding van het verbod vertraagd.

Reactie VVTB

De brancheverenigingen (zie Position Paper: Samen werken aan een veilig, gezond en beheersbaar Asbestdakenverbod, samenwerking VOAM-VKBA, Veras, VVTB en Fenelab) hebben vanaf het begin aangegeven dat het wetsvoorstel juridisch niet robuust genoeg onderbouwd was. Het is jammer dat de Ministerie van Infrastructuur en Milieu daar nu pas op reageert.

Hoofdpunten Position Paper

  • Stimuleer dakeigenaren, versnelling is cruciaal.  Als dakeigenaren en bloc wachten tot 2023 dan zal het Asbestdakenverbod niet haalbaar blijken. Alleen een wettelijk verbod is onvoldoende, een samenhangend pakket van flankerend beleid is onontbeerlijk.
  • Standaardiseer werkmethoden voor verwijderen asbestdaken. Door het verder stroomlijnen van uitvoeringsmethoden kunnen onnodige kostenverhogers worden weggenomen.
  • Asbestverwijdering is werk voor professionals. Bouw voort op de bestaande keten van asbestinventarisatie, gecertificeerd asbestverwijderen en eindbeoordeling. Dat is essentieel voor de beheersbaarheid en controleerbaarheid van een veilige en gezonde verwijdering van asbestdaken.
  • Adequaat toezicht en strakke regie. Optimaliseer toezicht door voort te bouwen op de grote inzet van overheid en bedrijfsleven de achterliggende jaren. Geef een duidelijke regierol, bijvoorbeeld aan provincies, om de uitrol van het Asbestdakenverbod concreet vorm te geven en te bewaken.

Persbericht m.b.t. uitstel invoering asbestverbod 2024 volgt, namens asbestverwijderingsbranche VOAM-VKBA, Veras, VVTB en Fenelab.

Bron: www.rijksoverheid.nl