Op 3 februari 2016 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer bericht dat de juridische verankering van het Asbestdakenverbod per 2024 pas per 1 juli 2017 zal plaatsvinden. Dat is 1,5 jaar later dan verwacht. De reden is dat er voor een goede handhaafbaarheid van het verbod een steviger wettelijke basis nodig is.

De asbestverwijderingsbranche heeft de achterliggende jaren regelmatig de aandacht gevraagd voor de handhaafbaarheid van het Asbestdakenverbod. Begin vorig jaar is daarop in de zienswijze naar aanleiding van het ontwerpbesluit Asbestdakenverbod (VERAS; maart 2015) ook gewezen. Het is jammer dat door Staatssecretaris Dijksma pas nu wordt onderkend dat (alleen) de sober geformuleerde verbodsbepaling in het Asbestverwijderingsbesluit2005 onvoldoende is voor een effectief verbod per 2024.Echter, de branche is er wel blij dat er een gemeenschappelijk inzicht is op dit punt.

In de Position Paper “Samen werken aan een veilig, gezond en beheersbaar Asbestdakenverbod”

(november 2015) zijn door ons diverse concrete voorstellen gedaan om de handhaafbaarheid van het

Asbestdakenverbod te bevorderen. Het betreft onder meer de volgende voorstellen.

  • Meldingsplicht voor dakeigenaren per 31-12-2016
    Alleen een Asbestdakenverbod per 2024 zal onvoldoende prikkel opleveren. Bovendien kan de handhaving dan pas starten per 2024 en daarmee wordt het beleidsdoel zeker niet bereikt. Wij pleiten daarom voor een meldingsplicht. Verplicht dakeigenaren om uiterlijk 31 december 2016 hun asbestdak te melden. Op deze manier is de gebouweigenaar vroegtijdig bij het bevoegd gezag bekend en kan deze tussentijds worden aangesproken op de verplichting het asbestdak te verwijderen. Bovendien ontstaat er hierdoor een totaalbeeld in het werkelijk areaal aan asbestdaken. Door dit te koppelen aan het systeem van sloopmeldingen kan er gerichte monitoring plaatsvinden van de voortgang van het Asbestdakenverbod en kan er tussentijds worden bijgestuurd.
  • Duidelijkheid over handhaving per 2024
    Verder is van belang om dakeigenaren nu al duidelijkheid te verschaffen in de sanctie indien niet tijdig is voldaan aan het Asbestdakenverbod. Interessante gedachte is om nu al de sanctie wettelijk te bepalen, bijvoorbeeld een dwangsom die van rechtswege wordt verbeurd indien niet tijdig aan het Asbestdakenverbod is voldaan.
  • Duidelijkheid over wettelijk kader voor asbestverwijdering asbestdaken
    Asbestverwijdering is werk voor professionals. Bouw voort op de bestaande keten van asbestinventarisatie, gecertificeerd asbestverwijderen en eindbeoordeling. Dat is essentieel voor de beheersbaarheid en controleerbaarheid van een veilige en gezonde verwijdering van asbestdaken.

Wij roepen de Staatssecretaris op om de extra tijd te gebruiken om niet alleen de wettelijke grondslag te veranderen, maar om ook met concrete voorstellen voor een handhaafbaar verbod te komen zoals hierboven genoemd. Verder is van groot belang dat de Staatssecretaris er geen misverstand over laat bestaan dat het verbod per 2024 zal gelden. Acties rondom communicatie en een doordacht stimuleringsbeleid moeten niet wachten tot na 2017.

Meer informatie:

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Arjan Hol (arjanhol@sloopaannemers.nl / 0641483390), secretaris van VERAS, die voor dit dossier als penvoerder optreedt namens partijen.