Op donderdag 10 september jl. vond de thema avond plaats van, voor en door leden over de invoering en consequenties van DAV 1 en DAV 2.

Verslag thema avond 10 september 2015

Op donderdag 10 september jl. vond er een thema avond plaats, georganiseerd door de VVTB,  voor en door leden met als doel leden op de hoogte te brengen van actuele ontwikkelingen en kennis  en ervaringen delen m.b.t. de invoering van DAV 1 en DAV 2.

Tijdens deze avond kwamen aan bod: opleiding, mentorschap en examinering/certificering.

Opleiding

Stichting Ascert heeft een gewijzigd certificatieschema SC-520 voor DAV1 en DAV 2 aangenomen. In dit schema komt de LDAV-regeling te vervallen en  wordt de nieuwe opzet van DAV 1 en DAV 2 geïntroduceerd.

Wat wordt anders?

 • LDAV komt te vervallen per 1 oktober 2015;
 • Nieuwe werknemers werken uitsluitend met een DAV1 certificaat in een werkgebied of containment
 • Praktijkperiode en aansluitend DAV2-examen binnen een termijn van maximaal 6 maanden (praktijdperiode uitsluitend onder begeleiding van een mentor)
 • SC530 bedrijf  die met een DAV 1 wil werken, moet dus hiervoor een mentor aanstellen
 • DAV2 is in principe het vernieuwde DAV

Hoe ziet het opleidingstraject eruit?

 • Kennis: het leren van de grondbeginselen en de belangrijke zaken over de veiligheid van de werknemer en collega’s
 • Begrijpen: inzicht krijgen in het ‘waarom’ van de onderwerpen
 • Toepassen: het geleerde toepassen in de dagelijkse praktijk.

DAV 1-opleiding en examen → praktijkervaring onder mentorschap → DAV 2- opleiding en examen.

DAV 1: Vakbekwaamheid in theorie in de praktijk brengen;

DAV 2: Vakman kan in de praktijk asbest gaan verwijderen (o.l.v. een DTA)

Voor zowel DAV1 als DAV2 zijn er 3 kerntaken en bijbehorende eindtermen:

 • Kerntaak A.1: verwijderen van asbest.
  Eindterm A.1: het conform de vigerende regels/wetgeving, onder beheer van Ascert uitvoeren van de vakinhoudelijke werkzaamheden in het asbestsaneringsproces.
 • Kerntaak A.2: afvoer afvalstoffen
  Eindterm A.2: het op veilige wijze verpakken  en afvoeren van afvalstoffen, conform de vigerende regels/wetgeving,  onder beheer van Ascert.
 • Kerntaak A.3: veilig werken
  Eindterm A.3: werkzaamheden conform de vigerende regels/wetgeving, onder beheer van Ascert uitvoeren, alsmede op een veilige manier voor zichzelf, collega’s en de omgeving.

Benodigde opleidingsdagen

 • DAV 1: minimaal 2 dagen (theorie + praktijk)
 • DAV 2: minimaal 2 dagen (theorie + praktijk)

Mentorschap

De mentor begeleidt een DAV1 tijdens de praktijkperiode van maximaal 6 maanden, naar het niveau van DAV 2. De mentor zorgt dat het leertraject volledig en goed doorlopen wordt en bewaakt het proces, alsmede maakt rapportage op omtrent de genoten praktijkervaring van de DAV1 en rapporteert aan Ascert en de opdrachtgever.

Waar moet je aan voldoen om een mentor te kunnen worden?  

 • Werkzaam zijn in de asbestverwijderingsbranche
 • Minimaal 2 jaar praktijkervaring in de asbestbranche
 • Minimaal MBO niveau-2 diploma
 • In het bezit zijn van een DAV of DTA certificaat
 • Training mentorschap hebben gevolgd en voldoende hebben afgerond

Competentieprofiel: aan welke eisen moet voldaan worden?

 • Aangemeld en opgenomen in Ascert register
 • Heeft een mentortraining gevolgd bij Kenteq
 • Geen betrokkenheid bij certificatie of examinering van DAV
 • Mentor dient de belangen van het SC-530 bedrijf te bewaken.
 • Houdt zich aan de verplichtingen uit de leer-werkovereenkomst tussen mentor, leerbedrijf en DAV 1.

Een mentor is communicatief vaardig, coacht, plant en organiseert leerdoelen en prioriteiten en bewaakt het voortgangstraject van de DAV1.

Wat zijn de opties?

 • Iemand binnen het SC530-bedrijf opleiden tot mentor
 • Een mentor inhuren

Examinering / certificering

DAV 1 – Certificaat

Wat heb je nodig om een DAV1-examen af te leggen?

 • Kopie certificaat face-fit test;
 • Verklaring werkgever/werknemer over juist uitgegeven ABM-set op de persoon;
 • Kopie certificaat deel 1 online instructieprogramma adembescherming

Examenonderdelen :

 • Theorie, 60 minuten
 • Praktijk, 60 minuten

Voor beide onderdelen moet 70 % score gehaald worden om te slagen.

LET OP: een DAV1 certificaat heeft een geldigheid van maximaal 6 maanden!

En dan?

Na het behalen van zijn DAV1-certificaat,  gaat de DAV1 hierna voor een periode van maximaal 6 maanden, onder begeleiding van een mentor, aan het werk in de praktijk. Deze praktijkopleiding kan alleen gevolgd worden bij asbestsaneringswerkzaamheden die gemeld zijn bij I-SZW, CKI-proces en de Gemeente.

DAV2 is de nieuwe DAV!

Na afloop van de praktijkperiode, (binnen 6 maanden), volgt de DAV1 een (vervolg) opleiding (niet verplicht, wel raadzaam!) die voorts afgerond wordt met een DAV2- examen. (binnen een termijn van 6 maanden na het behalen van het DAV1-certificaat).

Wat heb je nodig om een DAV2-examen af te leggen?

 • Kopie certificaat face-fit test
 • Verklaring werkgever/werknemer over juist uitgegeven ABM-set op de persoon;
 • Kopie certificaat deel 2 online instructieprogramma adembescherming
 • Kopie certificaat DAV 1

Examenonderdelen :

 • Theorie, 60 minuten
 • Praktijk, 90 minuten
 • Voor beide onderdelen moet 70 % score gehaald worden om te slagen. Na het behalen van het examen, krijgt de DAV 1 een DAV2 certificaat. Het DAV 2 certificaat is 3 jaar geldig.

HER-certificering

Wanneer een DAV uit het huidige stelsel opgaat voor HER-certificering, dan dient hij of zij het DAV 2 examen af te leggen.

Wat verandert er voor het DTA-examen?

Tot 1 oktober 2015 is er voor nieuwe asbestmedewerkers in de asbestbranche een vrije keuze mogelijk of zij het DAV- of DTA-examen af gaan leggen. Na 1 oktober is dit echter niet meer mogelijk.

Een nieuwe asbestmedewerker zal na 1 oktober 2015 eerst het DAV 1 en vervolgens DAV2 certificaat moeten halen om vervolgens het DTA-examen af te kunnen gaan leggen.

***UPDATE ASCERT *** Invoering enkele weken uitstel

Het ministerie van SZW heeft Ascert geïnformeerd dat de wettelijke invoeringsdatum van 1 oktober voor het nieuwe DAV 1 en DAV2 certificaat met enkele weken wordt uitgesteld.

Tot het moment dat het nieuwe certificatieschema van kracht is, gelden de huidige DAV-opleidingen en -examens.

Momenteel werkt het Ministerie hard aan de afronding van de toetsingprocedure. Waarschijnlijk zal het nieuwe schema nog in oktober van kracht worden. Wij raden u dus aan met uw voorbereidingen voor het nieuwe certificatie-systeem door te gaan, zodat u bijtijds klaar bent. Zodra het nieuwe certificatieschema in werking treedt, mogen de bestaande DAV-examens niet meer afgenomen worden.

Voor de LDAV regeling verwachten we dat deze wel per 1 oktober 2015 stopt. De Inspectie SZW zal hier vanaf die datum op handhaven.